2021 GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
2021 GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU
 
Dernek Yönetim Kurulu’nun 05.03.2021 tarih ve 108 sayılı kararı ile aşağıdaki
gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanması için, 21.03.2021 (pazar günü)
tarihinde, saat 11:00’de dernek merkez yerleşkesinde, çoğunluk sağlanmaması
halinde 28.03.2021 günü aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle yapılmasına karar
 
Genel Kurul Gündem (Mart/2021)
 
1 Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması
2 Divan Heyeti seçimi (1 başkan, 1 başkan yardımcısı ve 1 katip üye)
3 Divan Kuruluna genel kurul tutanağını düzenleme ve imzalama yetkisi
4 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve İç Denetim Raporlarının ayrı ayrı
okunması, müzakeresi ve ibrası için ayrı ayrı oylanması
5 Kulüp faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi için Yönetim Kurulu’na
bağlı Komitelerin oluşturulması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
6 Tenis Bölümü revizyonu ile ilgili hususların değerlendirilmesi ve yapılması
gereken işlemler hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
7 2018 yılı ve öncesi Kulübe olan maddi yükümlülüklerini yerine getirmeyen
üyeler hakkında uygulanacak yöntemin belirlenmesi için müzakere açılması
ve genel kurulun ilke kararı alması ve uygulaması için Yönetim Kuruluna yetki
8 2021 yılı Giriş Aidatı ve yıllık Üyelik Aidatlarının tespiti ve karar alınması
9 2021 yılı taslak bütçesinin görüşülmesi ve karar alınması
10.2021-2023 döneminde görev yapacak 9 asıl, 9 yedek Yönetim Kurulu üyesi ve
3 asıl, 2 yedek Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
11.Dilek, temenni ve kapanış

Yorumlar

Yorum Ekle

805702